Zápůjční řád

 

Prostudujte si prosím pečlivě řád půjčovny, který stanovuje podmínky a postup zapůjčení zařízení.

 

Objednání techniky a příslušenství:

Zařízení si lze pronajmout na základě nezávazné webové, e-mailové nebo telefonní objednávky dle kontaktů na našich webových stránkách. Objednávka se stává závaznou po písemném potvrzení technika.

 

Doklady a poplatky:

Při první vzájemné spolupráci se požaduje předložit platný výpis z OR, živnostenský list, občanský průkaz. Při první objednávce bude ověřena vaše historie a kredibilita a v některých případech i požadováno složení depositu v hotovosti v závislosti na ceně zapůjčeného zařízení Bez složení tohoto poplatku v hotovosti nebude zařízení nájemci do pronájmu vydáno. Zařízení bude vydáno do pronájmu na základě podpisu smlouvy o pronájmu zařízení a předávacího protokolu. Všichni zákazníci musí být pojištěni minimálně do výše ceny vypůjčené techniky!

 

Doba pronájmu a vrácení zařízení:

Nejkratší možná doba pronájmu zařízení je na jeden den. Nejdelší možná doba pronájmu zařízení není (pokud není v předem potvrzené objednávce zápůjčky uvedeno jinak) nijak omezena.  Do zápůjční doby se počítá každý započatý kalendářní den. Pokud dodržíte čas vyzvednutí od 9:15-11:00 a vrácení do 15:00-17:00, den předání a vrácení se neúčtuje.

 

Vrácení pronajatého zařízení a vyúčtování:

Posledním dnem pronájmu je den vrácení zařízení pronajímateli. Den vrácení zařízení není zákazníkovi účtován pokud dodrží stanovený čas.  V den vrácení bude nájemci vystaveno potvrzení o převzetí pronajatého zařízení zpět. V případě vrácení nepoškozeného zařízení v plně funkčním stavu bude složená záloha (depozit) vrácena zpět v plné výši. V případě poškození či nevrácení některého zařízení bude vyúčtována vzniklá škoda v plné výši dle platných cen zařízení, který je k nahlédnutí na našich webových stránkách v sekci prodej. V případě nevrácení pronajatého zařízení v dohodnutém termínu, bude nájemci účtována přirážka k půjčovnému 500 Kč za každý další započatý den a to včetně dne, ve kterém mělo být zařízení původně vráceno. Čtvrtý den po nevrácení zařízení a vypršení zápůjční doby (dohodnutý termín pro vrácení pronajatého zařízení) propadá složená záloha a výpůjčka bude posuzována jako krádež.  Půjčovné bude vyúčtováno a pokud není předem dohodnuto jinak při vrácení pronajatého zařízení, v hotovosti či fakturou.