Zápůjční řád

 

 Prostudujte si prosím pečlivě řád půjčovny, který stanovuje podmínky a postup zapůjčení zařízení.

  1. Objednání techniky a příslušenství

Zařízení si lze pronajmout na základě nezávazné webové, e-mailové nebo telefonní objednávky dle kontaktů na našich webových stránkách. Objednávka se stává závaznou po písemném potvrzení zaměstnance řešícího pronájem, případně dalších zaměstnanců Europe Media Nest.

  1. Doklady a poplatky

Při první vzájemné spolupráci se požaduje předložit platný výpis z OR, živnostenský list, občanský průkaz. Při první objednávce bude ověřena vaše historie a kredibilita a v některých případech i požadováno složení depositu v hotovosti v závislosti na ceně zapůjčeného zařízení. Bez složení tohoto poplatku v hotovosti nebude zařízení nájemci do pronájmu vydáno. Zařízení bude vydáno do pronájmu na základě podpisu smlouvy oběma stranami s přiloženým seznamem vybavení.

Všichni zákazníci musí být pojištěni minimálně do výše ceny vypůjčené techniky!

  1. Storno objednávky pronájmu

Pokud se zruší objednávka 24 hodin před rezervací poplatek se neúčtuje. Pokud je storno objednávky méně než 24 hodin před vlastním vyzvednutím techniky, účtuje se 50% částky objednané techniky k pronájmu (dle velikosti objednávky a momentální poptávky od jin‎ch zákazníků).

  1. Doba pronájmu a vrácení zařízení

 Nejkratší možná doba pronájmu zařízení je na jeden den. Nejdelší možná doba pronájmu zařízení není (pokud není v předem potvrzené objednávce zápůjčky uvedeno jinak) nijak omezena.  Do zápůjční doby se počítá každý započatý kalendářní den. Technika se vrací od 9:00 do 11:00 a vyzvedává od  14:00 do 17:00, den předání a vrácení se neúčtuje jako natáčecí den.

  1. Vrácení pronajatého zařízení a vyúčtování

Posledním dnem pronájmu je den vrácení zařízení pronajímateli. Den vrácení zařízení není zákazníkovi účtován pokud dodrží stanovený čas. V případě vrácení nepoškozeného zařízení v plně funkčním stavu bude v případě složené zálohy (depozit – pokud byl) vrácen tento zpět v plné výši. V případě poškození či nevrácení některého zařízení bude vyúčtována vzniklá škoda v plné výši dle platných cen zařízení, který je k nahlédnutí na našich webových stránkách v sekci prodej. V případě nevrácení pronajatého zařízení v dohodnutém termínu, bude nájemci účtována přirážka k půjčovnému 500 Kč za každý další započatý den a to včetně dne, ve kterém mělo být zařízení původně vráceno. Čtvrtý den po nevrácení zařízení a vypršení zápůjční doby (dohodnutý termín pro vrácení pronajatého zařízení) propadá složená záloha a výpůjčka bude posuzována jako krádež.  Půjčovné bude vyúčtováno a pokud není předem dohodnuto jinak při vrácení pronajatého zařízení, lze platit v hotovosti, platební kartou či fakturou.