Pravidla a podmínky

PRO PRODEJ ZBOŽÍ Z NABÍDKY TELTEC PRO PODNIKATELE

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Společnost Europe Media Nest s.r.o., se sídlem Praha 3, Štítného 591/7, IČ: 01892738, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložce 213108 (dále jen „prodejce“), nabízí k prodeji zboží – filmovou a kamerovou techniku včetně příslušenství distribuované od společnosti Teltec AG a jiných (dále rovněž „zboží“) za níže uvedených všeobecných obchodních podmínek pro prodej zboží (dále jen jako „VOP“).

Kupující” je právnická osoba nebo fyzická osoba – podnikatel, která uzavírá smlouvu s prodejcem, jejíž nedílnou součástí jsou tyto VOP, v rámci své podnikatelské činnosti.

Provozovna prodejce“ se nachází na adrese Štítného 591/7, 130 00 Praha 3

Přijetím nabídky zboží kupující stvrzuje, že se před uzavřením kupní smlouvy seznámil a souhlasí se zněním těchto VOP, ve všech bodech v nich uvedených. Kopie těchto VOP nebo odkaz na jejich umístění na internetu jsou zasílány kupujícímu e-mailem spolu s konkrétní nabídkou, jak je uvedeno níže v těchto VOP.

Kontaktní adresou prodejce je adresa jeho sídla nebo provozovny. Kontaktní e-mailovou adresou prodejce je info@medianest.net.

Veškeré nabídky k prodeji zboží a smlouvy uzavřené na základě těchto nabídek se řídí těmito podmínkami, pokud není ze strany prodejce písemně potvrzeno něco jiného.

Pro vztahy a závazky neřešené těmito VOP platí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a další obecně platné právní předpisy.

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Kupní smlouva je uzavřena přijetím nabídky vyhotovené prodejcem na základě poptávky kupujícího (dále jen „nabídka“). Poptávka může být ze strany kupujícího učiněna telefonicky, e-mailem nebo ústně v provozovně prodejce. Nabídka je prodejcem zaslána kupujícímu prostřednictvím e-mailu včetně aktuálního znění VOP, případně odkazu na jejich umístění na webových stránkách prodejce. Kupující přijme nabídku v písemné formě nebo e-mailem.

Nabídkou zboží zpracovanou prodejcem pro konkrétního kupujícího je prodejce vázán nejdéle 5 pracovních dnů ode dne, kdy s ní seznámil kupujícího.

Veškeré změny nabídky po jejím přijetí ze strany kupujícího, tj. změny již uzavřených kupních smluv, nebo jejich zrušení nebo zánik musí být učiněny v písemné formě nebo výslovně potvrzeny e-mailem ze strany prodejce.

Odhady nákladů na doručení zboží (vč. balného) jsou v nabídce uvedeny nezávazně a mohou být změněny v závislosti na skutečných cenách dopravce, který bude provádět doručení zboží u konkrétního obchodu.

Prodejce si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu ceny zboží uvedené v nabídce, pokud po uzavření smlouvy dojde ke změně výše daňových a celních poplatků.

Jestliže kupující zruší přijetí nabídky zboží nebo má požadavky na změnu již uzavřené kupní smlouvy a prodejce toto zrušení nebo změnu akceptuje písemně nebo e-mailem (tj. kupující nemůže uzavřenou smlouvu jednostranně zrušit nebo změnit), uhradí kupující prodejci již vynaložené náklady na zpracování nabídky, nejméně však 25 % z ceny objednaného zboží.

 

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Kupující se zavazuje za zboží uhradit kupní cenu, dle sjednaných platebních podmínek, a to hotově nebo platební kartou v provozovně prodejce či převodem na bankovní účet prodejce, pokud nebude dohodnuto něco jiného.

Jestliže kupující neuhradí kupní cenu do dne její splatnosti, zavazuje se uhradit prodejci úroky z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky denně.

V případě, že nebude kupní cena uhrazena řádně a včas, má prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit.

 

4. DODÁNÍ A DOPRAVA ZBOŽÍ

Prodejce dodá zboží v souladu s nabídkou potvrzenou ze strany kupujícího, a to buď tak, že zboží připraví kupujícímu k předání ve své provozovně nebo zboží zašle na místo určené kupujícím prostřednictvím dopravce.

V případě, že zboží má být předáno kupujícímu v provozovně prodejce, je kupující povinen převzít zboží nejpozději do 5ti pracovních dnů ode dne oznámení prodejce, že zboží je připraveno k předání. Oznámení o možnosti převzetí zboží zasílá prodejce kupujícímu formou sms nebo e-mailové zprávy. V případě, že zboží bude doručováno prostřednictvím dopravce, je kupující povinen zboží převzít od dopravce.

Prodejce splní povinnost dodat zboží, určené k předání do provozovny prodejce, podpisem kupujícího na příslušném dokladu potvrzujícím převzetí zboží (dodací list nebo předávací protokol), nebo jestliže kupující nepřevezme zboží včas (tedy v termínu dohodnutém, jinak k poslednímu dni lhůty uvedené v čl. 4.2.), okamžikem, kdy mu prodejce umožní nakládat se zbožím. Nebezpečí škody v tomto případě přechází na kupujícího okamžikem předání zboží kupujícímu nebo v případě, kdy kupující zboží nepřevezme, ač byl povinen, okamžikem, kdy mu prodejce umožní se zbožím nakládat.

Prodávající splní svou povinnost dodat zboží v případě zaslání zboží na místo určené kupujícím předáním zboží prvnímu dopravci a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího předáním prvnímu dopravci. Doprava zboží na místo určené kupujícím je prováděna na náklady a riziko kupujícího. Prodávající je oprávněn zvolit vhodného dopravce pro doručení zboží dle vlastního uvážení. Prodejce spolupracuje s běžnými přepravními společnostmi za běžných dodacích podmínek. Prodejce neručí za to, že zboží bude doručeno nejlevnějším možným způsobem.

V případě, že kupující poruší svou povinnost zboží přijmout, je prodejce oprávněn od kupní smlouvy odstoupit (písemně nebo prostřednictvím e-mailové zprávy) a kupující je povinen prodejci uhradit náklady ve výši, jak je uvedeno v čl. 2.6 VOP, případně další vzniklé náklady.

Prodejce je oprávněn dodat zboží i v částečných dodávkách, případně ve více dodávkách, a kupující je povinen tuto částečnou dodávku převzít. V takovém případě prodejce vystaví částečnou fakturu.

 

5. DODACÍ LHŮTA

Dodací lhůta zboží je individuálně uvedena v konkrétní nabídce. Takto uvedená lhůta znamená lhůtu, ve které bude zboží připraveno k odeslání kupujícímu nebo kdy bude zboží připraveno pro kupujícího k předání v provozovně prodejce.

Prodejce je oprávněn prodloužit dodací lhůtu uvedenou v nabídce, odstoupit od smlouvy nebo navrhovat jiné vhodné řešení, pokud dojde ke změně událostí, které nastaly nezávisle na jeho vůli a brání mu ve splnění jeho povinností, bez ohledu na to, zda nastaly před uzavřením kupní smlouvy nebo po uzavření kupní smlouvy, a to zejm. z důvodu zpoždění dodávek ze strany subdodavatelů, poruch v dopravě, stávky, živelné pohromy, veřejného porušení pořádku, omezení dodávky energie, požáru, technických závad, pracovních konfliktů, ukončení nebo přerušení výroby zboží nebo materiálu potřebného k jeho výrobě, apod. O existenci těchto překážek je prodávající povinen informovat kupujícího.

Prodávající není v prodlení s plněním pro překážky způsobené kupujícím.

 

6. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA JAKOST

Prodejce odpovídá za vady zboží, které mělo zboží v době přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Zboží má vady, pokud neodpovídá ujednanému množství, jakosti a provedení. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání věci. Za vadu se považuje i plnění jiné věci.

Kupující je povinen neprodleně po převzetí zboží řádně prohlédnout a vyzkoušet jeho funkčnost.

Vady spočívající v neúplné nebo nesprávné dodávce nebo z důvodu vady zboží, kterou musel kupující s vynaložením obvyklé pozornosti poznat v okamžiku její prohlídky, musí být písemně oznámeny prodejci bez zbytečného odkladu po doručení zboží, nejpozději však do 5ti dnů ode dne doručení zboží kupujícímu. V případě, že zboží bude předáno kupujícímu v provozovně prodejce, je kupující povinen provést prohlídku zboží na místě a uplatnit vady zboží bezprostředně po jeho prohlídce.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, nebo pokud vadu způsobil sám kupující.

Prodejce se zaručuje, že zboží bude způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti (tzv. záruka za jakost) po dobu 12 měsíců, pokud není stanoveno jinak. Tato lhůta se nevztahuje na zboží, na které jejich subdodavatel poskytuje kratší záruční dobu (např. na diskovou mechaniku, čočky, atd.). V takovém případě platí záruční doba poskytnutá subdodavatelem takového zboží. Záruka se nevztahuje na použité zboží, pokud není písemně dohodnuto něco jiného. Prodejce neposkytuje záruku za zboží nebo jeho části, které je spotřebním materiálem a má omezenou dobu životnosti (např. baterie, různé druhy osvětlení a podobné).

Nároky ze záruky za jakost zboží musí být kupujícím uplatněny u prodejce písemnou formou s vyznačením vady bez zbytečného odkladu po zjištění vady.

Pokud není dohodnuto něco jiného, lhůta k posouzení oprávněnosti nároku kupujícího a případného odstranění vad je 40 dní. Tato lhůta neprodlužuje ani neobnovuje běh doby uvedené v čl. 6.5. těchto VOP.

V případě oprávněného uplatnění nároku kupujícího prodejce dle své volby opraví nebo vymění vadné zboží nebo jeho část za nové zboží nebo část, chybějící zboží dodá, případně odstraní právní vady zboží. Nahrazené zboží nebo jeho část se stává majetkem prodejce. Zboží musí být k opravě či výměně předáno prodejci, který je oprávněn zajistit opravu zboží u třetí osoby určené prodejcem.

Nárok na odstoupení od smlouvy nebo na příslušnou slevu má kupující jen v případě neodstranitelné vady zboží.

Nároky z vad zboží nebo ze záruky za jakost zanikají v případě, kdy zboží nebo jeho část bude opraveno, upraveno nebo dojde k výměně součásti zboží třetí osobou, která k tomu nebyla určená prodejcem. Tyto nároky z vady nebo ze záruky za jakost také zanikají v případě poškození zboží při jeho instalaci a manipulaci, pokud nebyly dodrženy pokyny k instalaci a manipulaci se zbožím.

Záruka za jakost se nevztahuje na běžná opotřebení zboží.

Záruka za jakost zaniká v případě, že zboží bude prodáno třetí osobě.

Prodejce neodpovídá za změny týkající se stavu nebo provozu zboží v důsledku nevhodného skladování nebo klimatických a jiných vlivů.

Nároky z vad zboží nebo ze záruky za jakost není prodejce povinen uspokojit před úplným zaplacením kupní ceny.

 

7. VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA, VÝKON VLASTNICKÉHO PRÁVA

Do doby úplné úhrady kupní ceny zboží včetně případného příslušenství zůstává zboží majetkem prodejce a ten je s ním oprávněn nakládat dle vlastního uvážení (výhrada vlastnického práva).

 

 • Kupující není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu prodejce prodat či jinak převést zboží dodané prodejcem, které dosud nebylo zcela prodejci uhrazeno, třetí osobě. Pokud se kupující dostane do prodlení s úhradou kupní ceny, již udělený souhlas s prodejem zboží třetí straně se ruší.

 

 • Kupující není oprávněn nakládat se zbožím, které je předmětem výhrady vlastnictví, jinak, než je uvedeno v těchto podmínkách. Kupující se zavazuje neprodleně informovat prodejce o tom, že se zboží, na něž se vztahuje výhrada vlastnického práva, stalo předmětem exekuce, vykonávacího nebo insolvenčního řízení, nebo bylo jinak právně dotčeno.

 

 • Prodejce je oprávněn kdykoli po kupujícím požadovat vrácení zboží, které je předmět výhrady vlastnického práva, jestliže se kupující dostane do prodlení s úhradou kupní ceny nebo byl nařízen výkon rozhodnutí či exekuce na majetek kupujícího nebo bylo zahájeno insolvenční řízení proti kupujícímu. V případě, že prodejce využije tohoto práva na vrácení zboží, zůstává kupní smlouva v platnosti, pokud prodejce výslovně od kupní smlouvy neodstoupí.

 

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

V případě rozporu mezi VOP a některými ustanoveními uvedenými v akceptované nabídce, má přednost ustanovení akceptované nabídky.

 

 • Pokud se některé ustanovení těchto VOP nebo kupní smlouvy se stane neplatným či neúčinným, platí, že je plně oddělitelné od ostatních článků daného dokumentu, a tedy ostatní ustanovení VOP nebo kupní smlouvy zůstávají nadále v platnosti a účinnosti.

 

 • Tyto podmínky nabývají účinnosti od 1.11.2018 .

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

PRO PRODEJ ZBOŽÍ Z NABÍDKY TELTEC PRO SPOTŘEBITELE

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 • Společnost Europe Media Nest s.r.o., se sídlem Praha 3, Štítného 591/7, IČ: 01892738, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložce 213108 (dále jen „prodejce“), nabízí k prodeji zboží – filmovou a kamerovou techniku včetně příslušenství distribuované od společností Teltec AG, Zeiss, Atomos a jiných (dále rovněž „zboží“) za níže uvedených všeobecných obchodních podmínek pro prodej zboží (dále jen jako „VOP„). Tyto VOP se použijí pouze pro případ prodeje zboží Kupujícímu, který je spotřebitelem.
 • Kupující“ je právnická osoba nebo fyzická osoba – spotřebitel, který uzavírá kupní smlouvu na prodej zboží s prodejcem, jejíž nedílnou součástí jsou tyto VOP mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání
 • Provozovna prodejce“ se nachází na adrese Štítného 591/7, Praha 3, 130 00.
 • Smlouva uzavřená prostředky na dálku“ je smlouva, k jejímuž uzavření je výhradně používán komunikační prostředek, který umožňuje uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti stran.
 • Přijetím nabídky zboží kupující stvrzuje, že se před uzavřením kupní smlouvy seznámil a souhlasí se zněním těchto VOP, ve všech bodech v nich uvedených. Kopie těchto VOP nebo odkaz na jejich umístění na internetu jsou zasílány kupujícímu e-mailem spolu s konkrétní nabídkou, jak je uvedeno níže v těchto VOP.
 • Kontaktní adresou prodejce je adresa jeho sídla nebo provozovny. Kontaktní e-mailovou adresou prodejce je info@medianest.net.
 • Veškeré nabídky k prodeji zboží a smlouvy uzavřené na základě těchto nabídek se řídí těmito podmínkami, pokud není ze strany prodejce písemně potvrzeno něco jiného.
 • Pro vztahy a závazky neřešené těmito VOP platí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a další obecně platné právní předpisy.

2. SDĚLENÍ PŘED UZAVŘENÍM KUPNÍ SMLOUVY

 • V souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku prodejce sděluje kupujícímu před uzavřením kupní smlouvy následující informace:
 • Prodejce si neúčtuje náklady za prostředky komunikace na dálku. V případě telefonického nebo internetového připojení se náklady kupujícího řídí podmínkami operátora poskytujícího uvedené připojení.
 • Prodejce požaduje úhradu kupní ceny, příp. zálohy na úhradu zboží dle podmínek uvedených v konkrétní nabídce pro konkrétního kupujícího.
 • Prodejce neuzavírá smlouvy na dobu neurčitou nebo smlouvy, jejichž předmětem je opakované plnění.
 • Kupující jako spotřebitel má právo od smlouvy uzavřené prostředky na dálku odstoupit bez udání důvodu, a to ve lhůtě 14ti dnů. Lhůta počíná běžet ode dne následujícího po dni, kdy kupující nebo k tomu jím určená třetí osoba převzala poslední dodávku zboží. Takové odstoupení Kupující zašle v písemné podobě na adresu provozovny prodejce, nebo na e-mailovou adresu prodejce, nebo je ústně sdělí oprávněnému pracovníkovi v provozovně prodejce. Pro odstoupení od smlouvy může kupující využít formulář, který je přílohou těchto VOP. Uvedená lhůta 14ti dnů je zachována, pokud projev odstoupení je v této lhůtě odeslán prodejci.
 • Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy podle článku 2.1.4 těchto VOP, prodejce vrátí kupujícímu veškeré obdržené platby do 14ti dnů ode dne, kdy prodejci bylo doručeno odstoupení, ne však dříve než bude prodejci vráceno ze strany kupujícího předmětné zboží.
 • V případě, že kupující odstoupí od smlouvy, jak je uvedeno v ustanovení č. 2.1.4. těchto VOP, odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání se zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, vč. jeho funkčnosti.
 • Kupující jako spotřebitel není oprávněn odstoupit od smlouvy
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodejce před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
 • V případě odstoupení od smlouvy ponese kupující náklady spojené s navrácením zboží. Jestliže byla kupní smlouva uzavřena prostředky komunikace na dálku, ponese kupující náklady na vrácení zboží, jestliže toto zboží pro svou povahu nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou.
 • V případě, že bude mít kupující stížnost, může ji uplatnit přímo u prodejce nebo se obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Případné stížnosti a spory vzniklé mezi prodejcem a kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě kupující může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce. Více informací o mimosoudním řešení sporů je na webových stránkách https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

 

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 • Kupní smlouva je uzavřena přijetím nabídky (dále jen „nabídka“) vyhotovené prodejcem na základě poptávky kupujícího. Poptávka může být ze strany kupujícího učiněna telefonicky, e-mailem nebo ústně v provozovně prodejce. Nabídka je prodejcem zaslána kupujícímu prostřednictvím e-mailu včetně aktuálního znění VOP, případně odkazu na jejich umístění na webových stránkách prodejce. Prodávající není vázán nabídkou, pokud není učiněna e-mailem (nebo případně písemně). Kupující přijme nabídku v písemné formě nebo e-mailem.
 • Nabídkou zboží zpracovanou prodejcem pro konkrétního kupujícího je prodejce vázán nejdéle 5 pracovních dnů ode dne, kdy s ní seznámil kupujícího.
 • Veškeré změny nabídky po jejím přijetí ze strany kupujícího, tj. změny již uzavřených kupních smluv, nebo jejich zrušení nebo zánik musí být učiněny v písemné formě nebo výslovně potvrzeny e-mailem ze strany prodejce.
 • Způsob doručení zboží a podmínky včetně výše nákladů na doručení zboží vč. balného jsou uvedeny v konkrétní nabídce.
 • Jestliže kupující zruší přijetí nabídky zboží nebo má požadavky na změnu již uzavřené kupní smlouvy a prodejce toto zrušení nebo změnu akceptuje písemně nebo e-mailem (tj. kupující nemůže uzavřenou smlouvu jednostranně zrušit nebo změnit), uhradí kupující prodejci již vynaložené náklady na zpracování nabídky, nejméně však 25 % z ceny objednaného zboží.

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

 • Kupující se zavazuje za zboží uhradit kupní cenu, dle sjednaných platebních podmínek, a to hotově nebo platební kartou v provozovně prodejce, nebo bankovním převodem na účet prodávajícího nejpozději při převzetí zboží kupujícím v provozovně prodejce nebo v případě doručování zboží na místo určené kupujícím nejpozději do pěti pracovních dní ode dne uzavření kupní smlouvy, pokud nebude dohodnuto něco jiného.
 • Jestliže kupující neuhradí kupní cenu do dne její splatnosti, zavazuje se uhradit prodejci úroky z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky denně.
 • V případě, že nebude kupní cena uhrazena řádně a včas, má prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit.

5. DODÁNÍ A DOPRAVA ZBOŽÍ

 • Prodejce dodá zboží v souladu s nabídkou potvrzenou ze strany kupujícího, a to buď tak, že zboží připraví kupujícímu k předání ve své provozovně nebo zboží zašle na místo určené kupujícím prostřednictvím dopravce. Zboží nebude kupujícímu odesláno dříve, než kupující uhradí kupní cenu.
 • V případě, že zboží má být předáno kupujícímu v provozovně prodejce, je kupující povinen převzít zboží nejpozději do 5ti pracovních dnů ode dne oznámení prodejce, že zboží je připraveno k předání. Oznámení o možnosti převzetí zboží zasílá prodejce kupujícímu formou sms nebo e-mailové zprávy. V případě, že zboží bude doručováno prostřednictvím dopravce, je kupující povinen zboží převzít od dopravce.
 • Prodejce splní povinnost dodat zboží podpisem kupujícího na příslušném dokladu potvrzujícím převzetí zboží (dodací list nebo předávací protokol), nebo jestliže kupující nepřevezme zboží včas (tedy v termínu dohodnutém, jinak k poslednímu dni lhůty uvedené v čl. 5.2.), okamžikem, kdy mu prodejce umožní nakládat se zbožím. Nebezpečí škody přechází na kupujícího okamžikem předání zboží kupujícímu nebo v případě, kdy kupující zboží nepřevezme, ač byl povinen, okamžikem, kdy mu prodejce umožní se zbožím nakládat.
 • Pro případ, že si kupující přeje poslat zboží na jím určené místo, je prodávající oprávněn zvolit vhodného dopravce pro doručení zboží. Prodejce spolupracuje s běžnými přepravními společnostmi za běžných dodacích podmínek. Kupující je povinen uhradit náklady na dopravu zboží do místa určeného kupujícím. Výše nákladů na dopravu je v uvedena v konkrétní nabídce.
 • V případě, že kupující poruší svou povinnost zboží přijmout nebo že zboží nebude možné doručit kupujícímu z důvodů, které leží na straně kupujícího, je prodejce oprávněn od kupní smlouvy odstoupit (písemně nebo prostřednictvím e-mailové zprávy) a kupující je povinen prodejci uhradit náklady ve výši, jak je uvedeno v čl. 3.5. VOP, případně další vzniklé náklady.
 • Prodejce je oprávněn dodat zboží i v částečných dodávkách, případně ve více dodávkách, a kupující je povinen tuto částečnou dodávku převzít. V takovém případě prodejce vystaví částečnou fakturu.

6. DODACÍ LHŮTA

 • Dodací lhůta zboží je individuálně uvedena v konkrétní nabídce. Takto uvedená lhůta znamená lhůtu, ve které bude zboží připraveno k odeslání kupujícímu (tj. nezapočítává se do ní čas nezbytný pro doručení zboží kupujícímu) nebo kdy bude zboží připraveno pro kupujícího k předání v provozovně prodejce.
 • Prodejce je oprávněn jednostranně prodloužit dodací lhůtu uvedenou v nabídce nebo navrhovat jiné vhodné řešení, pokud dojde ke změně událostí, které nastaly nezávisle na jeho vůli a brání mu ve splnění jeho povinností, bez ohledu na to, zda nastaly před uzavřením kupní smlouvy nebo po uzavření kupní smlouvy, a to zejm. z důvodu zpoždění dodávek ze strany subdodavatelů, pozdního proclení zboží, poruch v dopravě, stávky, živelné pohromy, veřejného porušení pořádku, omezení dodávky energie, požáru, technických závad, pracovních konfliktů, ukončení nebo přerušení výroby zboží nebo materiálu potřebného k jeho výrobě, apod. O existenci těchto překážek je prodávající povinen informovat kupujícího.
 • Prodávající není v prodlení s plněním pro překážky způsobené kupujícím.

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA JAKOST

 • Prodejce odpovídá za vady zboží, které mělo zboží v době přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Prodejce odpovídá kupujícímu zejména, že
 • zboží má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li takové ujednání, takové vlastnosti, které prodejce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prováděné prodejcem,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodejce uvádí nebo ke kterému s věc tohoto druhu obvykle používá,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a
 • zboží odpovídá požadavkům právních předpisů.
 • Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí zboží.
 • Kupující má právo, aby zboží bylo před ním překontrolováno nebo aby byly předvedeny jeho funkce, pokud dochází k předání zboží v provozovně prodejce.
 • Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, nebo pokud vadu způsobil sám kupující. Dále právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží z vady zboží prodaného za nižší cenu, která byla ujednána s ohledem na tuto vadu, z opotřebení zboží způsobené obvyklým užívání zboží, z vady u použitého zboží odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou mělo zboží při předání kupujícímu nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Prodejce není žádným způsobem odpovědný za poškození zboží, které způsobil kupující nebo třetí osoba úmyslně, nesprávnou manipulací (zejména manipulací v rozporu s návodem k použití zboží) nebo je způsobeno jinými vnějšími vlivy, které nemohl prodávající ovlivnit.
 • Vadou není běžné opotřebení spotřebního materiálu (baterií a různé druhy osvětlení apod.) spočívající v omezené životnosti uvedeného materiálu. Omezená životnost materiálu představuje náchylnost k opotřebení způsobené obvyklým užíváním (např. snížená výdrž baterie).
 • Nároky z vad zboží a ze záruky za jakost zboží musí být kupujícím uplatněny u prodejce písemnou formou s vyznačením vady bez zbytečného odkladu po zjištění vady.
 • Prodejce o reklamaci rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady prodejce vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodejce a kupující nedohodnou na delší lhůtě.
 • V případě oprávněného uplatnění nároku kupujícího má kupující nárok na opravu zboží, lze-li zboží nebo jeho část opravit. Pokud kupující nemůže zboží řádně využívat pro opakovaný výskyt vad nebo vadu nelze odstranit, má kupující právo na výměnu zboží nebo jeho části za nové zboží nebo jeho část, nebo právo odstoupit od smlouvy. Kupující má nárok na slevu z ceny zboží, pokud nevyužije již uvedená práva a zboží nebo jeho část nelze opravit, nebo nelze dodat nové zboží nebo jeho část, nebo prodejce nezjedná nápravu v přiměřené době, nebo by zjednání nápravy způsobilo kupujícímu značné obtíže.
 • Nároky z vad zboží nebo ze záruky za jakost zanikají v případě, kdy zboží nebo jeho část bude opraveno, upraveno nebo dojde k výměně součásti zboží třetí osobou, která k tomu nebyla určená prodejcem. Tyto nároky z vady nebo ze záruky za jakost také zanikají v případě poškození zboží při jeho instalaci a manipulaci, pokud nebyly dodrženy pokyny k instalaci a manipulaci se zbožím.
 • Záruka se nevztahuje na běžná opotřebení zboží.
 • Prodejce neodpovídá za změny týkající se stavu nebo provozu zboží v důsledku nevhodného skladování nebo klimatických a jiných vlivů.
 • Nároky z vad zboží nebo ze záruky za jakost není prodejce povinen uspokojit před úplným zaplacením kupní ceny.

 

8. VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA, VÝKON VLASTNICKÉHO PRÁVA

 • Do doby úplné úhrady kupní ceny zboží včetně případného příslušenství zůstává zboží majetkem prodejce a ten je s ním oprávněn nakládat dle vlastního uvážení (výhrada vlastnického práva).
 • Kupující není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu prodejce prodat či jinak převést zboží dodané prodejcem, které dosud nebylo zcela prodejci uhrazeno, třetí osobě. Pokud se kupující dostane do prodlení s úhradou kupní ceny, již udělený souhlas s prodejem zboží třetí straně se ruší.
 • Kupující není oprávněn nakládat se zbožím, které je předmětem výhrady vlastnictví, jinak, než je uvedeno v těchto podmínkách. Kupující se zavazuje neprodleně informovat prodejce o tom, že se zboží, na něž se vztahuje výhrada vlastnického práva, stalo předmětem exekuce, vykonávacího nebo insolvenčního řízení, nebo bylo jinak právně dotčeno.
 • Prodejce je oprávněn kdykoli po kupujícím požadovat vrácení zboží, které je předmět výhrady vlastnického práva, jestliže se kupující dostane do prodlení s úhradou kupní ceny nebo byl nařízen výkon rozhodnutí či exekuce na majetek kupujícího nebo bylo zahájeno insolvenční řízení proti kupujícímu. V případě, že prodejce využije tohoto práva na vrácení zboží, zůstává kupní smlouva v platnosti, pokud prodejce výslovně od kupní smlouvy neodstoupí.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • V případě rozporu mezi VOP a některými ustanoveními uvedenými v akceptované nabídce, má přednost ustanovení akceptované nabídky.
 • Pokud se některé ustanovení těchto VOP nebo kupní smlouvy se stane neplatným či neúčinným, platí, že je plně oddělitelné od ostatních článků daného dokumentu, a tedy ostatní ustanovení VOP nebo kupní smlouvy zůstávají nadále v platnosti a účinnosti.
 • Tyto podmínky nabývají účinnosti od 1.11.2018.

 

PŘÍLOHA:

 1. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Příloha č. 1

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od Kupní smlouvy)

Oznámení o odstoupení od smlouvy 

– Adresát : Europe Media Nest s.r.o., Štítného 591/7, 130 00 Praha 3, IČO 01892738

 

– Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)

– Datum objednání (*)/datum obdržení (*)

– Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

– Adresa spotřebitele/spotřebitelů

– Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

– Datum

 

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

صورة اجمل كس arabpornheaven.com بعبصه فى الاتوبيس porn vedieo tubster.net atishmkv.xyz سيكس قديم vosyed.com صدر بنات image xxx tubepatrol.cc sexy hindi videos donkeysex stripmpegs.info men.com on daftsex.com
nikita thukral chupaporn.com online sex chat tamil bilkis bano gekso.info www sex telugu malayalamblufilim pornix.info blue film sex photo صور سكس ساخنه slutswile.net سكس حفلات red rube porn-tube-box.mobi cilipage
ちっぱい av simozo.net デカ尻先生の 問題が解けなかったら強制発射 またがり補習でどんどん成績が下がり続けるボク… 篠田ゆう mothersonxnxx sexpoper.net ma chele choda chudi video thamil actors sex videos potnhub.org telugu fuckingvideos girls bathing pornoko.net xveideos rojasex faphub.mobi indiansex site