Zpracování osobních údajů

Europe Media Nest s.r.o., se sídlem Štítného 591/7, 130 00 Praha 3, IČ: 01892738, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 213108 (dále jen „Správce“), ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovává následující osobní údaje:

ZPRACOVÁVANÉ ÚDAJE VYPLÝ‎VAJÍCÍ Z OBCHODNÍHO VZTAHU

 • jméno a příjmení
 • e-mailová adresa
 • fakturační adresa
 • telefonní číslo
 • název firmy
 • IČ, DIČ
 • číslo bankovního účtu a kód banky
 • dodací adresa
 • ID platby v případě platby online

Tyto údaje budou zpracovány za účelem identifikace smluvních stran a plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a budoucího případného uplatnění a obrany práv a povinností smluvních stran. Toto umožňuje článek 6 odst. 1 písm. b) až f) Nařízení. Emailová adresa může být zpracovávána za účelem zařazení do databáze pro zasílání obchodních sdělení (dle § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti). Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného zboží a lze je kdykoliv odhlásit – zasláním dopisu na adresu Správce či emailem.

Osobní údaje budou zpracovávány za výše uvedeným účelem po dobu trvání smluvního vztahu a dále v nutném rozsahu po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.

 

Správce prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty do třetích zemí. V případě zapojení třetí osoby, je vždy s touto uzavřena “Zpracovatelská smlouva” zaručující ochranu osobních údajů na úrovni “Správce”

OSOBNÍ ÚDAJE MOHOU B‎ÝT POSKYTNUTY TŘETÍ OSOBĚ, KTERÁ ZAJIŠŤUJE DOKONČENÍ OBCHODNÍHO VZTAHU A DORUČENÍ ZBOŽÍ:

 • Přepravní společnosti v případě zaslání nakoupeného zboží jejich prostřednictvím
 • Česká pošta s.p. v případě zaslání nakoupeného zboží jejím prostřednictvím
 • Poskytovatelé softwaru a webhostingu
 • Správce webových stránek
 • Společnost Heureka Shopping s.r.o., se sídlem Karolinská 650/1, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 023 87 727,
 • Poskytovatelé úvěrových služeb
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Prodávající nevyužívá.

SUBJEKT ÚDAJŮ JE POUČEN A MÁ PRÁVO NA:

 • požadovat informaci o rozsahu zpracovávaných údajů
 • o jejich správnosti
 • má právo na aktualizaci osobních údajů
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům
 • požadovat omezení zpracování (odvolat souhlas v plném nebo částečném rozsahu a to buď emailem nebo písemně na adresu Správce)
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – výmaz Správce provede, pokud tento výmaz není v rozporu s právními předpisy nebo jeho oprávněnými zájmy,
 • na přenositelnost údajů
 • právo požadovat ‎výpis zpracovávaný‎ch osobních údajů
 • v případě zpracování prováděného na základě oprávněného zájmu Správce dle čl. 6 odst. 1. písm. f) Nařízení právo vznést námitku proti zpracování
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud má za to, že jeho práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s Nařízením.